ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  Β΄ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α’  ΦΑΣΗΣ

ΕΥΘΥΝΗ

Ημερομηνία

Ενέργειες

ΥΠΠΕΘ

11/9-18/09/2017

Συνεργασία ΥΠΠΕΘ- ΟΑΕΔ για επιβεβαίωση θέσεων ευρύτερου Δημοσίου τομέα  με βάση τις αποφάσεις των φορέων και σύνταξη σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης

11/9-18/9/2017

Συνεργασία με ΙΕΠ για αποστολή ΠΣ Μαθητείας στις 9 νέες ειδικότητες της β΄ φάσης

18/9/2017

Τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς ΥΠΠΕΘ που συμμετέχουν στις ΟΥΜ και ανάθεση βασικών καθηκόντων

18/9/2017

Αποστολή εγκυκλίου για ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΕΠΑΛ για έναρξη β΄ φάσης και ολοκλήρωση α’  φάσης με οδηγίες, πρότυπα β΄ φάσης, εύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, συντονισμό ΟΥΜ κλπ.

19-21/9/2017

Αποστολή πρώτων Πινάκων θέσεων Δημοσίου σε ΠΔΕ για προετοιμασία Πρόσκλησης

19-22/9/2017

Σύνταξη Σχεδίων ΥΑ για ΠΣ Μαθητείας στις 9 ειδικότητες της β΄ φάσης

25-28/9/2017

Δημοσίευση:

þ  ΚΥΑ Θέσεων Δημοσίου

þ  9 Π.Σ. Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας 

Έως 29/9/2017

Επιμόρφωση συμμετεχόντων – μελών ΟΥΜ από στελέχη ΥΠΠΕΘ-ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΩΣ 15/9/2017

Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση στην ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 16/10/2017

ΕΩΣ 1/11/2017

Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση  σε επόμενη ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 1/12/2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΩΣ 25/9/2017

Αποστολή  σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ & καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 16/10/2017

ΕΩΣ 10/11/2017

Αποστολή σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ & καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 1/12/2017

Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ.

29/9/2017

Αποστολή Πίνακα με αποτύπωση εκκρεμοτήτων των τμημάτων Μαθητείας α΄ φάσης

29/9/2017þ

Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σε υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ

2-10/10/2017

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ , βάση γεωγραφικής κατανομής θέσεων μαθητείας και ετοιμότητας ΕΠΑΛ (εκπαιδευτικοί, εργαστήρια ΕΚ)

11/10/2017

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων

11-12/10/2017

Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ

13/10/2017

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων

11-15/10/2017

Προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων

16-20/10/2017

Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων την εβδομάδα 16-20/10/2017 ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε μονάδας

16-20/10/2017

Υπογραφή συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) – υποχρεωτική έναρξη την εβδομάδα 16-20/10/2017 ανάλογα με τις δυνατότητες των εργοδοτών. Προσοχή στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και στο ΕΡΓΑΝΗ

30/11/2017

Λήξη όλων των Τμημάτων α΄ φάσης όσον αφορά στο μάθημα στα ΕΚ (203 ώρες μαζί με τις αναπληρώσεις). Προσοχή στη λήξη των συμβάσεων μαθητείας (να τηρηθεί το ημερολογιακό 9μηνο με βάση την ημερομηνία έναρξης καθώς και εάν υπάρχουν διαστήματα επέκτασης συμβάσεων λόγω κλεισίματος των εργοδοτών για μεγάλο διάστημα –σχετική αναφορά στη νέα ΚΥΑ).

3/6/2018

Λήξη 29 εβδομάδων υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ)

4/6/2018-29/6/2018

Περίοδος αναπλήρωσης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ). Προσοχή στις 29/6/2017 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μαθήματα (203 ώρες)

15/7-22/7/2018

Λήξη συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων. Να ελεγχθεί κατά την υπογραφή των συμβάσεων πιθανό κλείσιμο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 9μηνου. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις μαθητείας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2018!

þ   Στην πρόσκληση θα πρέπει να προβλεφθούν (εφόσον υπάρχουν θέσεις στις 7 ειδικότητες της α΄ φάσης) και τα τμήματα που θα ξεκινήσουν 1/12/2017, τα οποία αφορούν σε ΕΠΑΛ στα οποία στις 30/11/2017 θα έχουν ολοκληρωθεί οι 203 ώρες της α΄ φάσης. Για τα τμήματα αυτά θα γίνουν αιτήσεις υποψηφίων και θα εκκρεμεί η εγγραφή τους καθώς θα ξεκινήσουν την 1/12/2017.

þ   Αναμένεται να υπάρξει ανταπόκριση φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στις 7 ειδικότητες της α΄ φάσης (Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και Βοηθός Νοσηλευτή) μετά τις 25/9/2017 οπότε το χρονοδιάγραμμα θα επικαιροποιηθεί και θα υπάρξει και συμπληρωματική πρόσκληση των Π.Δ.Ε. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα συγκεκριμένα τμήματα καθώς οι συμβάσεις με τον εργοδότη θα πρέπει να υπογραφούν το αργότερο έως  1/12/2017 (για να λήξουν 31/8/2018).


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top