ΑΔΕΙΕΣ

 • 24197/Ε2/14-2-2017
Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 10275/Ε2/23-1-2017
Ενημέρωση σχετικά με τ ην εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Α ́/2 - 12 - 2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΦΕΚ 224/2-12-2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4440. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. (Άρθρο 31 Άδεια ασθένειας τέκνων).
 • 208572/Ε2/18-12-2015
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α'/4-12-2015).
 • 175050/Ε1/3-11-2015
Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012.
 • 64040/Ε2/24-4-2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 254/21-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210. Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 • Φ.351.5/105/181967/Δ1/28-11-2013
Γονική άδεια ανατροφής διδύμων και πλέον τέκνων.
 • Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013
Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - μειωμένο ωράριο.
 • Φ.351.5/56/86046/Δ1/26-6-2013
Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.
 • 155734/Δ1/10-12-2012
Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • 146303/Δ2/25-11-2009
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Φ.351/5/66/128043/Δ1/3-11-2009
Απάντηση σε ερώτημα (σχετικά με άδειες ανατροφής).
 • 31895/Δ2/19-3-2009
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2008
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας (Ανατροφή παιδιού).
 • Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008
Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 • 74275/Δ2/10-7-2007
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΔΙΔΑΔ Φ.51/538/12254/
  14-5-2007
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • 40430/Δ2/16-5-2002
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
 • ΦΕΚ 191/30-8-1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 410. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Άρθρο 20, παράγραφος 8: Κανονικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών).

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top