ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ΦΕΚ 68/15-5-2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 42. Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α ́ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
 • Φ4/56637/Δ4/31-3-2017
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • ΦΕΚ 211/11-11-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 126. Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου.
 • 166077/Δ2/7-10-2016
Επικαιροποίηση ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται
 • ΦΕΚ 2876/9-9-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/144437/Α5/7-9-2016. Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • 145329/Δ2/8-9-2016
Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται.
 • ΦΕΚ 91/19-5-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 56. Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
 • ΦΕΚ 74/22-4-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46. Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
 • 188140/Δ2/20-11-2015
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • ΦΕΚ 2403/9-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 173771/Δ4/2-11-2015. Απολυτήριες − πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014−2015.
 • ΦΕΚ 863/15-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ4/77460/Δ4/15-5-2015. Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 862/15-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 77451/Δ2/15-5-2015. Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015 .
 • ΦΕΚ 49/13-5-2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. (το άρθρο 13 αναφέρεται στην προαγωγή και την απόλυση στη Α & Β ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Το άρθρο 14 αναφέρεται στην διαδικασία αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών).
 • Φ4/66645/Δ4/29-4-2015
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • Φ4/66642/Δ4/29-4-2015
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • ΦΕΚ 2641/6-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ 149746/Γ2/19-9-2014. Προαγωγικές−απολυτήριες−πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013−2014.
 • ΦΕΚ 123/28-5-2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α' 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α' 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α' 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α' 145) .
 • ΦΕΚ 110/7-5-2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 68. Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • 4703/7-5-2014
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ).
 • 53146/Γ2/7-4-2014
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 53141/Γ2/7-4-2014
Οδηγίες για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 30631/Γ2/4-3-2014
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 5503/Γ2/16-1-2014
Οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 2170/Γ2/9-1-2014
Οδηγίες για την αξιολόγηση του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 192085/Γ2/13-12-2013
Δίδονται πληροφορίες. (Σχετικά με τον βαθμό στα απολυτήρια και πτυχία).
 • ΦΕΚ 145/14-6-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 112. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (Α ́ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α ́86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α' 112).
 • 39788/Γ2/22-3-2013
Διευκρινιστικές οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2012-2013
 • ΦΕΚ 55/6-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24. Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65) (Α΄ 97).
 • ΦΕΚ 119/8-5-2012
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, του ΦΕΚ 97/27-04-2012.
 • ΦΕΚ 112/3-5-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 61. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α' 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 43/2010 (Α' 86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) "Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)"».
 • ΦΕΚ 97/27-4-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47 Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
 • ΦΕΚ 107/9-5-2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 41 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65) .
 • ΦΕΚ 72/7-4-2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65).
 • ΦΕΚ 262/17-2-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 11586/Γ6. Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
 • 12075/Γ2/31-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Σ.
 • 6561/Γ2/19-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ.
 • ΦΕΚ 86/7-6-2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 43. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 276/16-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28722/Γ2. Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 258/15-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23519/Γ2/1-3-2010. Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/155439/Β6. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009
Αναγωγή βαθμολογίας τίτλων αλλοδαπής.
 • 49844/Γ2/5-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος ‘Νεοελληνική Γλώσσα’ της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • 49233/Γ2/4-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
 • 25154/Γ2/5-3-2009
Ενδοσχολικές (προαγωγικές, απολυτήριες) εξετάσεις, ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες τριμήνων/τετραμήνων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • 115487/Γ2/9-9-2008
Μεταβατική ρύθμιση για τους απορριπτόμενους μαθητές, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης , της Α΄ τάξης Β΄ κύκλου Ημερησίων Τ.Ε.Ε.
 • ΦΕΚ 82/8-5-2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 51. Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 81/8-5-2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50. Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 61/10-4-2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36. Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).
 • ΦΕΚ 102/24-5-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 105. Τροποποίηση του π.δ. 60 (Α' 65) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου".
 • ΦΕΚ 65/30-3-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60. Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 272/28-11-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 323. Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 226/22-12-1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 409. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 60/30-4-1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 157. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (αφορά τις συμπληρωματικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου).
 • ΦΕΚ 129/15-5-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 465. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top