ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

 • ΦΕΚ 2994/31-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017. Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 2908/23-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ. 361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 2628/24-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 133384/Δ4/12-8-2016. Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/ Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/ 1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 394/19-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 29195/ΓΔ4/19-2-2016. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β ́) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
 • ΦΕΚ 2656/9-12-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 164/4-12-2015
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4351 Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1318/1-7-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 96004/Δ4/17-6-2015. Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. (Β΄ 1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»
 • ΦΕΚ 2648/7-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/ 26/153324/Δ1/25-9-2014. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
 • Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
 • ΦΕΚ 1186/15-5-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013. Συμπλήρωση - τροποποίηση της με αριθμ. Φ.353.1/ 324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. "Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων".
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1606/οικ. 7575/26-3-2012
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.
 • 19421/ΣΤ5/22-2-2012
Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων.
 • ΦΕΚ 582/13-4-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 45143/Δ2/13-4-2011. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΦΕΚ 1180/6-8-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84172/ΙΒ. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
 • ΦΕΚ 130/8-6-2007
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3577. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. (Στο άρθρο 27 υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου 3467/2006 για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης).
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/
  12-4-2007
Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • ΦΕΚ 26/9-2-2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ).
 • ΦΕΚ 1258/8-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ.51/75137/Δ2. Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
 • ΦΕΚ 587/10-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 44840/ΣΤ5. Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
 • ΦΕΚ 48/2-3-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47. Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1/3-1-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
 • ΦΕΚ 1340/16-10-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και του συλλόγου των διδασκόντων. (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ).
 • ΦΕΚ 24/13-2-2002
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2986. Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1588/30-11-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/6098/13-11-2001. Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 22/28-1-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 63. Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top