ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΦΕΚ 545/22-2-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017. Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων.
 • ΦΕΚ 290/12-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/17557/Α5/2-2-2016. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
 • ΦΕΚ 143/9-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2029/17-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/142457/Α5/11-9-2015. Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 995/29-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/85476/Α5/28-5-2015. Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
 • ΦΕΚ 1283/11-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/40711/Β6/10-4-2012. Τροποποίηση των άρθρων 7 των με αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.
 • ΦΕΚ 1307/16-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/67431/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373− Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/67430/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/64998/Β6/7-6-2011.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).
 • ΦΕΚ 1348/16-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 40909/Γ2/4-4-2011. Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • Φ252/58011/Β6/20-5-2010
Βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στο ΦΕΚ 71/2010 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3848, με το άρθρο 35 του οποίου καταργείται η βαθμολογική βάση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 597/6-5-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/45854/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391Β΄/30−3−2006) υπουργικής απόφασης. (Αφορά στη σύνθεση των μελών της Επιτροπής Συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων).
 • ΦΕΚ 67/28-1-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 6035/Β1. Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5−7−2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β' 874).
 • ΦΕΚ 55/25-1-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2994/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2996/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 2539/29-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/151507/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581 Β'/16−11−05) Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 156/4-9-2009
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3794. Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1369/9-7-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/75425/Β6. Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.
 • ΦΕΚ 1321/3-7-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 29826/Β1. Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
 • ΦΕΚ 1240/23-6-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/15304. Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. φορέων λοιπών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • ΦΕΚ 493/18-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/27465/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/27456/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 422/9-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/24463/Β6. Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
 • ΦΕΚ 373/3-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22070/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (ΦΕΚ 167 Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22071/Β6. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
 • ΦΕΚ 29/19-2-2009
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3748. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 265/13-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/13844 Β6.Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑ Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 22/13-2-2009
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12. Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).
 • ΦΕΚ 210/9-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11155/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (ΦΕΚ 1581 Β'/16.11.2005) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11152/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β'/30.3.2006) υπουργικής απόφασης.
 • Φ.251/156912/Β6/3-12-2008
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄).
 • ΦΕΚ 2122/14-10-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ΄/23319. Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
 • 82130/Γ2/24-6-2008
Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων – Εξεταζόμενα μαθήματα.
 • ΦΕΚ 497/20-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/31328/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391-Β) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 1252/20-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74221/Β1. Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
 • ΦΕΚ 272/1-3-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/20049/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄)και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α').
 • ΦΕΚ 1504/12-10-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99917/B1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Α' 874).
 • ΦΕΚ 1289/12-9-2006
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων».
 • ΦΕΚ 874/10-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 67859/Β1. Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Αντιστοιχίες Τ.Ε.Ι.
 • ΦΕΚ 622/18-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/10091. Έγκριση πίνακα αντιστοίχησης ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. β) Κατάταξη πτυχιούχων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 391/30-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/28934/Β6/21-3-2006. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 259/1-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/17104/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
 • ΦΕΚ 1581/16-11-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120785/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120789/Β6. Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001.
 • Φ.252/121456/Β6/2-11-2005
Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Φ 253/120785/Β6/1-11-2005 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και την επιλογή των επιστημονικών πεδίων.
 • ΦΕΚ 260/17-10-2005
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3404. Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Με το άρθρο 13 καθιερώνονται προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63442/Γ2. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ' τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 208/1-11-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3282. Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 138/22-7-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3255. Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • B6/153-8104/26-1-2004
Πρόσβαση αποφοίτων Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης.
 • ΦΕΚ 141/10-6-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3149/2003. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.
Στην παραγρ. 14 του άρθρου 13 ορίζεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού στο γραπτό όταν πρόκειται για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 1538/10-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/128314/Β6. Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Φυσικώς αδύνατοι μαθητές).
 • Γ2/93295/12-9-2002
Εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων ΤΕΕ για πρόσβαση στα ΤΕΙ.
 • ΦΕΚ 90/2-5-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909. Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 565/15-5-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/Β6/1340. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Γ2/3161/12-9-2000
Πρόσβαση των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου στα Ι.Ε.Κ.

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top