Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών) εισάγονται σε σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με δύο τρόπους:

Α΄ Τρόπος: Με Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης, δύο μαθήματα γενικής παιδείας (με συντελεστή βαρύτητας 1,5 ) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή βαρύτητας 3,5).

Β΄ Τρόπος: Με Πανελλαδικές Εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησης τους.

Α΄ Τρόπος: Με Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις οι αποφοιτοι των  Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πρόσβαση με ποσοστό στα παρακάτω τμήματα:

 Α. Τμήματα κοινά για όλες τις ειδικότητες:

Β. Τμήματα αντίστοιχα ή συναφή της ειδικότητας του πτυχίου τους.

 ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α' Τρόπος: με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις: Τέσσερα (4) Μαθήματα

Μαθηματικά (1,5)
Νεοελληνική Γλώσσα (1,5)
Μάθημα Ειδικότητας (3,5)
Μάθημα Ειδικότητας (3,5)

 

1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
 

2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
β. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλι− ματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. ΜΕΚ ΙΙ
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών II
 

3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά− σεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ηλεκτροτεχνία
¡i. Ηλεκτρικές Μηχανές
γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ψηφιακά Συστήματα
δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα
 

4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:

α. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ii. Οικοδομική
 

5.  Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ειδικότητας:

α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 

6. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας:

α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Δενδροκομία
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία
γ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών»,
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτο− νικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
ε. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών στ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουρ− γία της ειδικότητας «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχεί− ρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»
 

7. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προ− σανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:

α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ναυσιπλοΐα II
ii. Μεταφορά Φορτίων
 

8. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:

α. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Μηχανές Πλοίου II
 

9.Τομέας Υγείας και Πρόνοιας (όλες οι ειδικότητες)

¡.Εξελικτική Ψυχολογία
ii.Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
 

10.Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών (όλες οι ειδικότητες)

i.Γραμμικό Σχέδιο
ii.Ελεύθερο Σχέδιο
 

11.Τομέας Αισθητικής-Κομμωτικής (όλες οι ειδικότητες)

i.Κοσμετολογία
ii.Δερματολογία
 
 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top