Με τον όρο "κανονισμός λειτουργίας" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά σ’ αυτήν. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Παιδαγωγική πρακτική του Ε.Κ. σε θέματα αυθαίρετων απουσιών και καθυστερήσεων


Απουσία ή καθυστέρηση σε ώρα μαθήματος

Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση 5 λεπτών γίνεται δεκτός, αλλά του γίνεται παρατήρηση. Τη β΄ φορά η καθυστέρηση καταγράφεται εκτός από το απουσιολόγιο και στο βιβλίο συμβάντων του εργαστηρίου. Όταν ο ίδιος μαθητής καθυστερήσει για γ΄ φορά μπορεί να γίνει δεκτός μόνο αφού φέρει σημείωμα από τον διευθυντή.  Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5 λεπτών μπορεί να γίνει και πάλι δεκτός στο εργαστήριο αφού πρώτα έχει εφοδιαστεί με σημείωμα από το διευθυντή του σχολείου.

Μαθητής που καθυστερεί συστηματικά πέραν των 5 λεπτών θα ενημερώνονται οι γονείς τους .

Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

 Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες. Μαθητής που απουσιάζει συστηματικά σε ενδιάμεσες ώρες ενημερώνονται οι γονείς του.

Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τα εργαστήρια πριν τη λήξη του προγράμματος. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει ένας μαθητής για λόγους υγείας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσει τη Διευθύντρια (ή τον υπεύθυνο Τομέα) του Ε.Κ.

Μαθητής σε ώρα διδασκαλίας που παρενοχλεί το μάθημα με οποιοδήποτε τρόπο και δεν συμμορφώνεται από τις συστάσεις και τις υποδείξεις του καθηγητή αποβάλλεται από την τάξη,  σημειώνεται στο απουσιολόγιο η ωριαία αποβολή και γράφεται και στο ποινολόγιο του σχολείου του. Κατά τη διάρκεια της Ωριαίας Αποβολής ο μαθητής επιτηρείται από στέλεχος που ορίζει ο δ/ντής.

Παιδαγωγική Πρακτική του Ε.Κ. σε θέματα διατήρησης της ποιότητας  και της αισθητικής του χώρου


Στόχος μας είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές σε ό,τι αφορά στην ποιότητα και στην αισθητική  του σχολικού χώρου. Καθαροί και φροντισμένοι χώροι αιθουσών και  εργαστηρίων αποπνέουν πολιτισμό και ενθαρρύνουν στην διατήρησή τους.

Για το λόγο αυτό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους μαθητές  να εισέρχονται στο χώρο του Ε.Κ. με καφέδες, αναψυκτικά και φαγητά.

Επίσης θα πρέπει:

 • Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων
 • Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.
 • Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο του Διευθυντή.

Στη διάρκεια των διαλειμμάτων

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  κανένας μαθητής δεν παραμένει στο εργαστήριο και στους εσωτερικούς χώρους του Ε.Κ.  εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση με τον εφημερεύοντα  καθηγητή.

Κάπνισμα (Γ7/84874/15-07-2009/ΥΠΕΠΘ)


Το κάπνισμα των μαθητών, δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε οποιοδήποτε χώρο του σύμφωνα εξάλλου και με το Ν.3868/2010 νόμο του κράτους.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

 
1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται:

α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος

 β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.     

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999  (ΦΕΚ 19 Α΄).

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών


Η με αριθμ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων συμπληρώνεται ως εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου .

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου

Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α').

Κοινωνικές σχέσεις- Συνεργασία

 
"Ό ,τι δε θέλουμε να μας κάνουν, δεν πρέπει πρώτοι εμείς να το κάνουμε στους άλλους".

Όλα τα μέλη της Μαθητικής Κοινότητας οφείλουν να επιδεικνύουν αμοιβαία ευγένεια και σεβασμό με σκοπό να προωθήσουν μια αρμονική συνύπαρξη .

Η αρχή αυτή συνεπάγεται:

 1. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των καθηγητών τους για διδασκαλία.
 2. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να αποφεύγουν την επιθετική συμπεριφορά.
 3. Να αποφεύγουν παρακολυτικές τακτικές και να υπακούουν στις υποδείξεις των διδασκόντων.
 4. Να σέβονται τους συμμαθητές τους και να λύνουν τυχόν διαφορές τους χωρίς τη χρήση βίας.
 5. Να ζητούν βοήθεια από τους καθηγητές τους για διευθέτηση κάθε σχολικής παρατυπίας.

Σχολικές κυρώσεις

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 Ποινές

Στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά των μαθητών παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄)  επιβάλλονται κυρώσεις: 
 Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

  • Ο διδάσκων καθηγητής
  • Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου
  • Ο Τομεάρχης του εργαστηρίου
  • Ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ.
  • Η Διευθύντρια του Ε.Κ.
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων
Για κάθε παρέκκλιση μαθητή από την προσήκουσα συμπεριφορά επιβάλλονται:
 
   • Παρατήρηση
   • Επίπληξη
   • Ωριαία απομάκρυνση
   • Αποβολή από τα μαθήματα

 

 Η παρατήρηση που είναι η επιεικέστερη των κυρώσεων δεν καταχωρείται στα βιβλία του σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την ποινή θα παραμένουν στον εργαστηριακό χώρο και θα απασχολούνται με μέριμνα του  Διευθυντή ή διοικητικού στελέχους του Ε.Κ.


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top